• Welcome to Ms. Garcia's Art Class!
     
     
    Art is fun!